Staff & Community Advocates

Bilen Fraye
Bilen Fraye
Ida Legesse
Ida Legesse
Mussa Kamara
Mussa Kamara
Brenda Ingram
Brenda Ingram
Lelina Beru
Lelina Beru
Selam Yehdego
Selam Yehdego
Thierno Dialo
Thierno Dialo
Elisabet Mesfin
Elisabet Mesfin
Meseret Yemane
Meseret Yemane
Dr. Tedla W. Giorgis
Dr. Tedla W. Giorgis